Meniu

Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Peržiūrėti dokumentą

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija Peržiūrėti dokumentą

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas Peržiūrėti dokumentą 

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos Peržiūrėti dokumentą

Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės Peržiūrėti dokumentą

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Peržiūrėti dokumentą

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija Peržiūrėti dokumentą

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Peržiūrėti dokumentą

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas Peržiūrėti dokumentą

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas

Galima prašymą dėl registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas teikti internetu: teikti prašymą dėl priėmimo

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Šiaulių miesto vaiko asmenybes ūgties koncepcija

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą 1_priedas. Prašymas dėl lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu.docx

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ tvarkos aprašai

ŠIAULIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ POVEIKIO PRIEMONIŲ NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS UGDYTINIAMS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS-APRASAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ SMURTO  IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO ŠIAULIŲ LOPŠELYJE – DAŽELYJE ‘ŽIBURĖLIS“ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija atnaujinta — 2024-02-02 | << ATGAL
Šiaulių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“
Įstaigos kodas 190526613
A. s. LT 36 7300 0100 7799 9727
AB „Swedbank“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė — Florina Varkalienė
Darbininkų g. 30, LT-78350 Šiauliai
Tel. +370 607 81796
El. p. peledziukas@smail.lt
Darbo dienomis nuo 7.00 iki 18.00 val.
2024 © Šiaulių l-d „Pelėdžiukas“
Versija neįgaliesiems